de inspectie van Volksgezondheid ,mevrouw Kloosterman , artikel met 11 brieven

Geachte mevrouw drs.M.V. Kloosterman

Mijn naam is Franciscus Jan Kroll,

In uw brief van 12 april 2017 heeft U bevestigd dat U mijn brief en CD-rom

op 11 april 2017 in goede orde ontvangen heeft onderwerp 1705 25052 registratienummer 16120535.

Ik heb gedaan wat U mij verteld heb mijn klacht neergelegd bij de Klachtencommissie van het psychiatrisch ziekenhuis Delta ,Antes.

Ik heb op 17 mei en 5 september 2016 een gesprek gehad met directrice Els van Bezouwen en mevrouw I.Siteur psychiater,lid van Raad van Bestuur van Antes.

Beide gesprekken heb ik met toestemming opgenomen met dictafoon,uitsluitend te gebruiken als geheugensteuntje, niet om openbaar te maken of aan derden te geven, ik hou mijzelf aan deze afspraken.

Uit deze beide gesprekken( ieder gesprek ruim een half uur lang) hebben beide partyen gespreksverslagen gemaakt.

De gespreksverslagen staan op de CD rom.die ik U toestuur

Ondergetekende heeft uitgebreid van zijn visie een verslag gemaakt van beide gesprekken.

De gespreksverslagen van de directrice Els van Bezouwen, dat blijkt als je de gespreksverslagen van beide partyen naast elkander neerlegt is uiterst mager en onvolledig

Ik heb beide opnames ( dictafoon ) ook de directrice Els van Bezouwen en I. Siteur doen toekomen.

Omdat ik nog meer helderheid en duidelijkheid wilde hebben vroeg ik om een vervolg gesprek met beide dames.

Mevrouw I.Siteur is inmiddels na deze gesprekken met ontslag gegaan of heeft ontslag gekregen.

Els van Bezouwen weigerde mij een vervolggesprek toe te staan en wilde ook niet op mijn vragen antwoord geven.

Op aanraden van U heb ik dus de PVP ers Sandra de Rooy en Sander Janssen van het psychiatrisch ziekenhuis Delta, Antes ingeschakeld om vervolgens de Klachtencommissie van Delta , Antes in te schakelen.

Om Els van Bezouwen te dwingen tot een gesprek onder vier ogen en antwoord te geven op mijn vragen.

Vlak voor de zitting 1 september 2017 was ook Els van Bezouwen aanwezig ,dus ik had kans mijn vragen te stellen aan haar ,waar de PVP ers en de voorzitter, rechter E.P.Koster-van der Flier en haar gevolg bij was.

Tenminste, dat dacht ik vlak voor de zitting begon werd de directrice Els van Bezouwen voor een spoedgeval weggeroepen.

De zitting ging toch door maar mijn kans om Els van Bezouwen mijn vragen te stellen werd mij ontnomen en ik zou daartoe ook geen kans meer krijgen want de Klachten commissie stelde in haar uitspraak Els van Bezouwen in haar gelijk dat ze het recht had om een gesprek met ondergetekende te weigeren.

Ik mocht wel echter mijn vragen op schrift zetten, kort en bondig, de vragen moest ik aan de klachtencommissie geven en de klachtencommissie zou dan de vragen geven aan Els van Bezouwen en Els van Bezouwen zou dan de vragen beantwoorden en zij zou dan de antwoorden geven aan de voorzitter ,rechter mevrouw Koster die kijkt dan of de vragen goed beantwoord zijn en dan pas krijgt ondergetekende de antwoorden van Els van Bezouwen en de Klachtencommissie.

Tevens gelijkertyd voordat ondergetekende zijn vragen aan de voorzitter ,rechter Koster had gegeven , zonder dat ze naar de nieuwe bewijzen vanaf november 2013 ( behandeling van de klacht ,omtrent mijn nieren in het Hoger Beroep door het Medisch Tucht College in den Haag) kreeg ik al de uitslag van de Klachtencommissie ,de uitspraak dat de klacht over mijn onherstelbare nierschade door Lithium bij voorbaat niet ontvankelijk werd verklaard

Beide ongegrond zijnde besluiten van het Medisch Tucht College in den Haag in het Hoger Beroep van de beide klachten ( de onherstelbare schade aan mijn vitale organen door mijn arts toegediende medicatie en het maken van een smerig filmpje van mijn vriend , Ruben ,terwijl hij niet meer lang te leven had ) tegen mijn arts Ineke Sterrenburg zijn door ondergetekende ontkracht.

De uitspraken zijn door het Medisch Tucht College niet bindend want de aangeklaagde en klager zijn niet onder Ede verhoord.

Omdat de Klachtencommissie, de voorzitter, mevrouw Koster al voordat ik de vragen ,kort en bondig geschreven heb en overhandigd heb aan de klachtencommissie voor Els van Bezouwen heeft ze, de voorzitter, mevrouw Koster al het besluit genomen de klacht over mijn nieren niet ontvankelijk te verklaren dus hier het feit dat de directrice Els van Bezouwen , de vragen of Ineke Sterrenburg , mijn arts verantwoordelijk is voor mijn onherstelbare nierschade door de haar gegeven anti-psychotica, Lithium de vragen hierover niet hoeft te beantwoorden want de Klachten commissie zegt al bij voorbaat dat de klacht, over mijn nieren , niet ontvankelijk is want het Medisch Tucht College in den Haag heeft in het Hoger Beroep de klacht tegen mijn arts Ineke Sterrenburg ,Lithium, de schade hierover aan ondergetekende ongegrond verklaard

Als je de vragen van mij , 13 stuks , leest en de antwoorden van de directrice Els van Bezouwen blijkt duidelijk dat er ontwijkende antwoorden gegeven word en dat Els van Bezouwen er alles aan doet om de waarheid te omzeilen

Uit de gespreksverslagen van 17 mei en 5 september , in het jaar 2016 ( opgenomen gesprekken,dictafoon ) zegt de directrice Els van Bezouwen en psychiater I. Siteur van Delta, Antes, dat mijn arts Ineke Sterrenburg bij het ontdekken van de eerste beschadigingen van mijn nieren, in het jaar 2005 door het anti-psychotica , Lithium , ondergetekende, Franciscus het recht had moeten hebben om op de hoogte gesteld te moeten worden van de beschadigingen door het anti-psychotica middel, Lithium met ook het recht op de mening van een specialist.

In dit geval professor Zietse nefroloog, nierspecialist, Erasmusziekenhuis , Rotterdam ,wat ook bevestigd word door deze professor Zietse in een opgenomen gesprek met dictafoon.

Dit recht heb ik nooit gekregen , mijn arts Ineke Sterrenburg heeft ook nooit over eventuele alternatieven gesproken in plaats van Lithium.

Dit recht had ondergetekende ook moeten kunnen hebben.

Er waren alternatieven om Lithium te vervangen die de nieren niet zouden beschadigen en die een eventuele psychose zouden kunnen tegenhouden.

Een vijftal anti-psychotica middelen aangedragen door mijn huidige psychiater Fred van Essen van het Fact team van Delta-Antes.

De volgende anti-psychotica waren beschikbaar, Depakine ( Vaproate) ,Tegretol

( carbamazapine ) ,Zyprexa (Olanzapine) .

Ook de apotheek Poortugaal bevestigd dat er alternatieven zijn en waren voor Lithium

die een eventuele psychose tegengaan en die de nieren niet zullen beschadigingen.

Ook hiervan heb ik emails van apotheek Poortugaal, die dit bevestigen.

Onder ander Clozapine gaat een eventuele psychose tegen en beschadigd de nieren bij gezonde nieren, de nieren niet.

Maar ook van Clozapine ,het medicijn wat ik nu nog steeds moet inslikken is bekend dat het niet gebruikt mag worden bij een ernstige nierbeschadiging, afwijking, toch krijg ondergetekende het nog steeds voorgeschreven.

( zie bijsluiter )

Ook zonder anti-psychotica zijn er alternatieven Aqupunctuur, Homeopathie, Yoga ,meditatie, sport, muziek, schilderen,studie, geloof en gebed.

Ondergetekende heeft ook contact gezocht met professor Pieper en professor van Uden inverband onderzoek.

Geloof , hoop en liefde als medicijn tegen psychische ziekten.

Mijn arts Ineke Sterrenburg heeft ook nooit over alternatieven gesproken.

Het eerste gesprek wat ik had met een specialist, in dit geval professor Weimar, nefroloog, nierspecialist, Erasmus ziekenhuis, Rotterdam, was vijf jaar na het constateren van de eerste beschadigingen van mijn nieren in het jaar 2005.

Hoe wist mijn arts Ineke Sterrenburg in het jaar 2005 wat de oorzaak was van de beschadigingen van mijn nieren.

De opgevraagde bloeduitslagen van Lithium kwamen uit het jaar 2005 toen werden de beschadigingen geconstateerd op papier , maar uit de voorgaande jaren voor 2005 hadden de beschadigingen ook al geconstateerd moeten kunnen worden maar deze laboratorium uitslagen van het Kreatine gehalte van het medicijn Lithium zijn er niet.

Dus ze heeft niet vijf jaren lang verzwegen voor ondergetekende dat zijn nieren beschadigd werden door het anti-psychotica, Lithium maar ze heeft dat langer voor mij verzwegen dan vijf jaar.

Ze is slechts een arts geen nierspecialist.

Omdat de directie ( directrice Els van Bezouwen ) het Deltaziekenhuis, Antes niet willen erkennen en bevestigen dat mijn arts Ineke Sterrenburg in de fout is gegaan ( ook wat betreft de klacht over het You Tube filmpje) ben ik bang dat ik niet het enige slachtoffer van de verkeerde diagnose en verkeerde medicijnen, anti-psychotica ( in dit geval , Lithium )

Mijn arts Ineke Sterrenburg heeft vijf lange jaren verzwegen voor mij de onherstelbare beschadigingen van mijn nieren door de haar gegeven anti-psychotica ,Lithium.

Hoe kan Delta, Antes doorgaan met het behandelen van haar patienten als ernstige fouten gemaakt door haar personeel, artsen niet erkent word en of bevestigd..

In het gesprek 17 mei, in het jaar 2016 ( dictafoon ) zegt de directrice Els van Bezouwen dat er niet in de richtlijnen staat dat mijn arts Ineke Sterrenburg de te ernstige beschadigingen van mijn vitale organen door de haar toegediende anti-psychotica dat mocht verzwijgen wat ze dus wel gedaan heeft

Psychiater, lid van de Raad van Bestuur I. Siteur was erbij.

En ondanks dit feit, is dan het Medisch Tucht College in den Haag bij het Hoger Beroep wat betreft de klacht over de nierbeschadigingen nog steeds juist in haar uitspraak dat de klacht over mijn nierbeschadigingen door Lithium nog steeds ongegrond is verklaard.

De klachtencommissie ,1 september 2017 en de directie van het psychiatrisch ziekenhuis Delta, Antes,( Els van Bezouwen ) beroepen zich steeds op de uitspraken van het Medisch Tucht College in het Hoger Beroep van beide zaken wat betreft de nierbeschadiging en het You Tube filmpje dat beide zaken ongegrond zijn verklaard en dat zij zich achter deze beide uitspraken staan.

Maar nieuwe bewijzen ,hoe eerlijk en oprecht en transparant en overduidelijk, bewijzen dat het Medisch Tucht College beide klachten gegrond had moeten verklaren, worden zonder pardon terzijde geschoven zonder ook maar naar de nieuwe feiten te kijken

Bijvoorbaat verklaart de klachtencommissie, 1 september in het jaar 2017 ,de klacht over mijn ongeneeslijke zieke nieren niet ontvankelijk, hoe komt het dan dat ik een nieuwe nier nodig heb.

Omdat de klachtencommissie, de klacht over mijn nieren direct, niet ontvankelijk verklaarde hoeft de directrice Els van Bezouwen mijn vragen niet te beantwoorden,zie bijlage en mag zij een gesprek onder vier ogen met betrokkene weigeren,

Is dit Fair-Play

Delta ,Antes zegt het een maar doet het ander..

Directrice Els van Bezouwen van Delta beweerd aan ondergetekende dat we in het Heden leven maar als ik over het Heden praat ,dus de stand van zaken nu, dan grijpt ze terug op het Verleden ,op de uitspraken van het Medisch Tucht College in den Haag in het Hoger Beroep in beide zaken waarin ik mijn klachten heb ingediend , mijn onherstelbare schade aan mijn nieren door de haar ( Ineke Sterrenburg ) opgedrongen medicijnen ( lithium ) en het beschuldigen van het maken van een smerig filmpje van mijn vriend op zijn sterfbed.

Omdat mijn vriend Ruben een donkere man was ,Surinamer, ben ik ook bang dat het om racisme gaat of men zet ondergetekende ,een blanke man als racist neer door mij te beschuldigen van een smerig filmpje op het sterfbed van zijn vriend ,Surinamer

Of ,Delta, Antes uit deze smerige beschuldigingen enkel maar omdat hij een Surinamer is in ieder geval het waren smerige leugens die Delta, Antes in de doofpot wil stoppen

Dan gaat ze aan de nieuwe bewijsstukken voorbij en zonder ook maar de minste aandacht te schenken aan de gespreksverslagen ( vergelijk beide gespreksverslagen naast elkaar ) van 17 mei en 5 september in het jaar 2016 van ondergetekende en Els van Bezouwen en de 13 vragen die ik aan haar ( Els van Bezouwen ) wil stellen , heb gesteld ( ook is alles compleet genegeerd door de Klachten commissie van Delta, voorzitter , rechter Koster)

Het recht wat ik heb op een eerlijk open gesprek met de directrice Els van Bezouwen werd ook al bijvoorbaat onmogelijk gemaakt door de voorzitter mevrouw Koster van de Klachtencommissie door de haar voor ingenomenheid van de stand van zaken nu .

Waarom legt Delta mij niet eerlijk, oprecht en transparant uit ,eerlijk in mijn gezicht onder vier ogen, face to face wat er gebeurd is en wat er gebeuren moet en had moeten gebeuren.

Wat exact de feiten zijn, is dat zo moeilijk.

Waarom grijpt Delta ( de directrice Els van Bezouwen steeds terug op het Verleden van jaren geleden) terwijl ze zegt dat ze in het Heden leeft, Times are a Changing

Hoe kan Franciscus gerust zijn dat andere patienten van mijn arts Ineke Sterrenburg wel goed behandeld zijn of heeft ze andere patienten die ook ernstige beschadigingen hebben opgelopen door de haar gegeven, toegediende medicijnen heeft zij Ineke Sterrenburg ook andere patienten de waarheid verzwegen en heeft zij al haar patienten ook dezelfde foutieve behandeling gegeven als Franciscus , ik wil hierover opheldering de directrice Els van Bezouwen weigert hierover te spreken met ondergetekende en of mijn vragen te beantwoorden.

Word deze procedure, behandeling van patienten op het psychiatrisch ziekenhuis Delta, Antes in heel Nederland toegepast,op dezelfde foutieve manier waarop mijn arts Ineke Sterrenburg, ondergetekende heeft behandeld.

Mijn vraag aan U ,Inspectie van Volksgezondheid is hoeveel patienten op Delta, zijn door mijn arts Ineke Sterrenburg op dezelfde manier behandeld als ondergetekende.

De directie van Delta wil hierover geen antwoord geven.

Tevens wil ik onafhankelijke lijkschouwing.

( waarschijnlijk zijn de beschadigingen ook al voor het jaar 2005 zichtbaar geweest ,maar zover gingen de laboratorium uitslagen van de bloedspiegel, Lithium niet )

Ondergetekende heeft alle laboratorium uitslagen in zijn bezit en kan het tonen aan een ieder die dat wilt

Ze liegt, ook heel duidelijk over het feit dat ik een gruwelijk filmpje zou hebben gemaakt van mijn vriend ,Ruben op zijn sterfbed.

Ze zegt ,als eerste op 5 september 2016 in een opgenomen gesprek( dictafoon ) dat ze heel zeker weet dat het smerige filmpje, waarvan ik beschuldigd werd en nog steeds word, dat ik dat gemaakt zou hebben en op You Tube gezet zou hebben dat ze heel erg zeker weet dat ik dat filmpje nooit gemaakt heb.

Ze is de eerste ,die dit bevestigd heeft sinds de klacht van de valse beschuldiging ,sinds 2009, van het You Tube filmpje dat ik het nooit gemaakt heb.

Maar als ik door middel van mijn vragen hierover meer wil weten door dan erkenning te vragen en bevestiging dat mijn arts Ineke Sterrenburg en de verpleegkundige van Delta, mij ten onrechte heeft beschuldigd heeft van het maken van dat You Tube filmpje van mijn vriend Ruben op zijn sterfbed.

En ondergetekende erkent wil hebben dat het Medisch Tucht College in den Haag ,voorzitter Altena, de klacht hierover, 1 december in het jaar 2015 , gegrond had moeten geven.

Tevens vroeg ik aan de directrice Els van Bezouwen ,in mijn vragen, hoe ze dat zeker weet en ik wil dan weten wie er beide gemene leugens betrokken waren en zijn.

Ik wil dan weten waarom mijn vriend op zijn sterfbed het ontgelden moest door hem die smerige leugens op te dringen.

Dan herroept ze haar uitspraak weer en zegt ze dat Ineke Sterrenburg in 2009 haar beschuldiging heeft ingetrokken en dat ondergetekende niet juist is omtrent het feit dat hij beweerd dat hij al vanaf de beschuldiging , 2009 in het beklaagdenbankje word gehouden.

Ze beroept zich op het feit dat Delta en Ineke Sterrenburg hebben verklaard dat ze in het jaar 2009 geen hard bewijs hebben gevonden dat Franciscus dat filmpje heeft gemaakt.

Daarom zegt Els van Bezouwen en Delta dat ze aannemen dat het filmpje niet heeft bestaan en dat Franciscus daarom ten onrechte zegt dat hij al sinds de beschuldiging ,2009, al 7 jaar in het beklaagdenbankje word gehouden.

Maar Els van Bezouwen beroept zich op een leugen want Ineke Sterrenburg zegt echter niet alleen dat ze geen hard bewijs kunnen vinden dat Franciscus dat filmpje heeft gemaakt ze zegt echter ook dat het tegendeel ook niet bewezen kan worden door Franciscus.

Nog sterker mijn arts Ineke Sterrenburg zegt dat ze geen hard bewijs hebben kunnen vinden dat ondergetekende dat You Tube filmpje “ Ruben “ heeft gemaakt, er was echter helemaal geen enkel bewijs dat betreffende You Tube filmpje was gemaakt want op dat moment dat ze dit beweert wist ze al dat het gemene leugens waren en zijn.

Plus schrijft ze, Ineke Sterrenburg in een email , 25 januari in het jaar 2010 aan ondergetekende dat als Franciscus zegt dat het allemaal smerige leugens zijn die ze zijn vriend Ruben hebben opgedrongen terwijl hij niet meer lang te leven heeft dat er bij Delta en haar geen sprake is van leugens en schuld dat Delta en zij ( Ineke Sterrenburg ) niet kunnen bewijzen dat Franciscus dat filmpje heeft gemaakt maar dat Franciscus zelf ook niet kan bewijzen dat hij dat filmpje niet heeft gemaakt.

Plus het feit dat mijn arts Ineke Sterrenburg zegt dat er na de melding van het You Tube filmpje direct werd gezocht op You Tube om naar het filmpje te zoeken maar dan word beweerd dat het filmpje “ Ruben “er inmiddels er vanaf is gehaald.

Dat is dus een grove leugen er is niets vanaf gehaald want dat filmpje heeft nooit bestaan en ik heb indertyd nooit een filmpje van mijn site You Tube er vanaf gehaald.

Hoe konden ze weten dat er een filmpje vanaf is gehaald want dat filmpje “ Ruben “

heeft nooit bestaan.

Dus ik word terdege nog wel in het beklaagdenbankje gehouden

Els van Bezouwen liegt hierover.

Wat ondergetekende een kwalijker zaak vind dat Ruben een hart van goud had ondanks het feit dat hij een enorme lijdensweg zijn hele leven gehad heeft dat hij nooit een leugen zal vertellen, goudeerlijk, als hij lachte lag hij in een deuk dat hem dan smerige leugens opgedrongen word en dat hij dan bezwijkt onder die zeer gemene leugens en dat hij dan word afgeschilderd als iemand die niet 100% is , niet serieus te nemen ,iemand die zwakbegaafd is, heel erg gemeen.

Bewijsstukken in de bijgevoegde uitslag van de klachtencommissie omtrent deze klacht

12 april in het jaar 2010.

Er word ook beweerd dat artsen in individuele gevallen mogen doorgaan met het toedienen van anti-psychotica terwijl bekend is dat de desbetreffende patient er zeer ernstige schade bij oploopt, onherstelbaar, op deze vraag krijg ik ook geen antwoord of ondergetekende zo’n patient is wil de directrice Els van Bezouwen ook niets zeggen.

Vroeger onder directeur Schuyer,minister in de eerste Kamer van de Nederlandse regering voor D’66 moesten de patienten met asbest werken op het opslagterrein bij Delta psychiatrisch ziekenhuis, Poortugaal ,ondergetekende kwam er toevallig achter, ik heb direct TV Rijnmond ingelicht.

Rijnmond kwam direct met een reportageploeg er verslag van maken.

De volgende dag werd het gehele opslagterrein van het Delta terrein afgezet.

Er kwamen mannen met witte pakken aan met helmen op in het wit met speciale wagens met opschriften gevaarlijk asbest.

Pas toen werd het asbest materiaal verwijdert.

Op datzelfde terrein moesten patienten grond , aarde zeven

De incubatie tyd is bijna versreken.

Ik heb,Rijnmond TV onlangs ingelicht en gevraagd wat zij met de informatie van toen heeft gedaan.

Ik weet nog steeds niet hoeveel patienten in aanraking zijn geweest met het asbest en ook niet hoeveel patienten ermee gewerkt hebben.

Hoelang het asbest op dat desbetreffende terrein heeft gelegen weet ik helaas ook niet.

Het zou best weleens kunnen dat er patienten van het Deltaziekenhuis ,Poortugaal zijn die daar op dat asbest terrein gewerkt hebben en die asbestkanker hebben opgelopen.

Ik ga achteraan.

Een paar jaar geleden is een vriend van mij gestorven , in de separeer, op de Welhoek, een paviljoen op het psychiatrisch ziekenhuis, Delta, Poortugaal

Ik heb er informatie over geprobeerd in te winnen maar door de angstconjunctuur die er heerst op het Delta terrein wil niemand erover praten ,een enkeling bevestigd dat het klopt maar durft er niet alles van te zeggen.

Jolijn van de stichting, haar website is “ tekeertegendeisoleer “heeft er ook iets van gehoord.

Deze patient, niemand wil zijn naam zeggen ,ik kwam pas achter zijn dood in de separeer nadat ik zijn condoleance register had ondertekend ,zijn naam kon ik na zijn begrafenis ,te laat niet meer achterhalen.

Ondanks mijn aandringen van degeen , de geestelijke verzorging van Delta, die de condoleance register had gemaakt op het Plein bij het Deltaziekenhuis wilde niemand meer zijn naam noemen.

Deze patient, nog erg jong, was vrijwel 100% zeker ook een patient van de arts Ineke Sterrenburg , dezelfde arts die mijn nieren onherstelbaar beschadigde met haar anti-psychotica, Lithium ook dezelfde met de leugen, valse aantyging dat ik een smerig filmpje had gemaakt van mijn vriend Ruben op zijn sterfbed en dat ik dat filmpje op You Tube had gezet , zij was ook arts werkzaam op de Welhoek van het Deltaziekenhuis, Poortugaal.

We hadden op het Delta psychiatrisch ziekenhuis Delta een nieuwe ondersteuner gekregen voor de patientenraad zijn naam was Ruben Walenberg , hij pleegde zelfmoord omdat toen alles verkeerd ging op het Deltaziekenhuis op zijn bord kreeg.

Ondergetekende was een lid van de patientenraad van Delta, Poortugaal, we hadden weer een week van de Psychiatrie ,door de Basisberaad , Rotterdam georganiseerd ,met name Nicky Schippers.

Ondergetekende onderhandelde voor het Delta ziekenhuis met het Basisberaad.

Op het Deltaziekenhuis was Meta Top ,een maatschappelijk werkster mijn contact persoon.

Omdat er jaarlijks een enquete gehouden werd onder de patienten van Delta wilde ondergetekende een vraag bij de enqueteformulieren , de volgende vraag stellen ,vinden de patienten het een goed idee om de patientenraad en voorzitter van de patientenraad van het Deltaziekenhuis, Poortugaal te laten kiezen, door de patienten te laten stemmen, dus om een verkiezing te organiseren op Deltaziekenhuis ,op alle afdelingen van Delta

Plus ik wilde een rookvrij patientenraad kamertje want het was altyd een rookfestyn, blauw van de rook.

Onder Eddy Schuyer , de directeur van het psychiatrisch ziekenhuis Delta hadden de patienten een eigen Home, maar door de nieuwbouw op het Deltaterrein, Poortugaal werden de patienten gedwongen te verhuizen , hun eigen Home, naar de nieuwbouw , het Plein, op het Delta terrein, we moesten plaats maken voor een restaurant voor het personeel, het oude contactgebouw ,waar we altyd gelukkig waren, werd ons ontnomen we kregen HEL.

Het oude contactcentrum werd omgetoverd in een restaurant voor het personeel.

Resultaat dat , het Plein ,het nieuwe onderkomen van de patienten , werd de ene helft voor de rokers en de andere helft voor mensen, patienten om bij de bar een snack te nuttigen , vette rommel plus er staan een aantal sigaretten-automaten , toegankelijk voor de patienten en personeel, binnen en buiten de openingstyden van het Plein.

De afgesloten ruimte voor de rokers ,het plafond is zwart van de rook, je hebt er afzuigkappen, die moeten iedere paar maanden vervangen worden, voor de rest zit alles bijna potdicht.

Op mijn site van You Tube ( Franz7Kroll ) staan filmpjes hoe smerig de ruimtes waar de patienten zich vergassen , hoe ongezond het is.

De directie faalt hierin voor de volle honderd %.

Toen ik niets vermoedend in dat patientenraads kamertje was met een paar collega’s ging plotserling de deur , hard open en stormde de tydelijk aangestelde voorzitter Andre Leetz binnen, hij was woedend .

Zijn hele houding was erg dreigend met wilde armbewegingen en luide stem dwong hij mij met hem mee te lopen naar een leegstaand kamertje, Ruben Walenburg, de ondersteuner van de patientenraad liep mee en daar ging Andre tekeer tegen ondergetekende, ik werd geroyeerd ter plekke, hij zei dat hij ergens gelezen had ,dat hij dit mocht doen in zijn uppie ( wat natuurlijk niet mocht ) , uitsluitend, de gehele patientenraad van Delta heeft het recht om daarover te beslissen.

Hij dreigde met schadeclaims en ik mocht met niemand erover praten wat er gebeurd was,

Ik hoefde nergens meer op te rekenen.

Aangeslagen ging ik uit het kantoortje met Ruben , de ondersteuner van de patientenraad van Delta , Ruben werd er helemaal gek van, hij wist niet meer hoe hij het had, want alles kwam op zijn dak terecht,

De contacten die ik had met Meta Top, van Delta ,Poortugaal, humanistisch raadvrouw, om voor Delta en het Basisberaad , Rotterdam, “ Week van de Psychiatrie “ alles te regelen ,het Plein, van het psychiatrisch ziekenhuis Delta, Poortugaal, de zaal te bespreken,voor de fotowedstrijd en muziek etc.

Werd abrupt afgebroken ,ik weet alleen nog niet door wie precies, waarschijnlijk de directie van Delta.

Toch ging ik verder met het Basisberaad met het organiseren voor de patienten “ Week van de Psychiatrie “

Het idee om een foto wedstrijd te organiseren om veilige en onveilige plekken in Rijnmond te fotograferen, kwam van ondergetekende , Delta probeerde nog roet in het eten te gooien maar dat werd gelukkig gepareerd door de leidster Nicky Schippers, ze trok party voor mij.

Ik heb veel aan haar te danken.

Toen alles wat betreft Delta in de voorbereidingen voor de week van de Psychiatrie mis ging kreeg Ruben , de ondersteuner van de patienten raad van het psychiatrisch ziekenhuis Delta in Poortugaal, alles op zijn bord en pleegde zelfmoord.

Ondergetekende wilde de Delta patienten, een stem geven om via verkiezingen hun eigen patientenraad voorzitter te kunnen laten kiezen tenminste ik wilde graag deze vraag stellen aan de patienten via de jaarlijkse enquete die jaarlijks gehouden werd op Delta en een rookvrij patientenraads kamertje maar dat werd de grond in geboord nog steeds hebben de patienten van Delta geen stem.

Onder de patienten raad is ook nog een andere voorzitter geweest, de voorzitter heette meneer de Haas helaas overleden, het was bekend dat hij van de directie van Delta, geld kreeg toegeschoven om alles wat beter te laten verlopen.

Als ondergetekende het ter sprake wilde brengen zweeg iedereen.

Hij kreeg nog wel een onderscheiding als voorbeeldig patient.

De patientenraad budget was exorbitant hoog.

De patientenraad stond toen en ik ben bang nog steeds onder beheer van de directie, dus nog steeds even corrupt.

Tegenwoordig is Kees de Wit de voorzitter van de patientenraad van Delta, hij is bekwaam maar ik erken de Raad niet want de patientenraad is geinstalleerd door de directie van Delta Een andere vriend van mij .met de naam Duppie,was opgenomen op de Laurentshof een paviljoen op het Deltaterrein, Poortugaal, ik praat over zo’n 30 jaar geleden.

Het was winter ,het vroor erg hard toen ik het nieuws hoorde dat hij gestorven was , hij weigerde zijn medicijnen en werd vervolgens letterlijk in zijn hempie op straat gezet, hij stierf enkele uren later op het Deltaterrein aan onderkoeling.

Een andere man ,met de naam Boris , die drugs gebruikte ,hasj, sprong van een flat ,14 hoog naar beneden was op slag dood.

Zijn psychiater was Magda van Laar op Delta ,psychiatrisch ziekenhuis ,Poortugaal.

Alie, een heel erg mooie vrouw waar ik bevriend mee was vertelde mij het tragische nieuws.

Ze was getrouwd met een man die vaak in het buitenland was voor zaken.

Enkele vrienden van haar en haar zusters, Jannie en haar man en ondergetekende waren vaak bij elkaar in Alie’s huis.

Ook Harry de Bruin ,die onder Leo de Geus werkte bij Transport op psychiatrisch ziekenhuis Delta enige jaren geleden sprong van een flat ook van 14 hoog naar beneden.

Ik had een vriendin Lenie van ’t Hart , precies dezelfde naam van Lenie ‘t Hart van de zeehonden creche sprong van de Euromast ,ook op slag dood ,ze was alkoholiste , ,ze trok bij mij in , in de eerste Schansstraat , Delfshaven ,ze mocht bij mij geen alkohol drinken ,maar ik had er geen grip op , ” vrienden “ van haar ondanks mijn waarschuwingen haar geen alkohol te geven, voerden haar dronken , ze kroop letterlijk over de grond ,ze vertrok uit mijn huis, ondanks dat ik haar wilde helpen , haar moeder is nog bij mij thuis geweest ,ze had geen weerstand tegen over mensen die kwaad wilden doen.

Ze had een dochtertje ,nog jong,

Toen ik haar naar Delta bracht, midden in de winter waar ze nog als patient verbleef op het Laurentshof, een Paviljoen op het Deltaterrein, het regende hard , vlak bij het paviljoen trok ze mij de bosjes in we bedreven de liefde in de stromende regen in de blubber, ze bevredigde mij oraal.

Vlak nadat ze uit mijn huis was vertrokken was ze in het vrouwenopvang ,van het Leger des Heils in Rotterdam waar ik haar opzocht ,gaf ik haar een gebraden kip.

Ook een vrouw ,die vriendschap met mij zocht , we zouden naar Blijdorp gaan, maar ik kwam erachter dat ze al een vriend had dus ik vertelde haar dat de afspraak niet door ging ,helaas ook van haar hoorde ik dat ze zelfmoord pleegde ,ik dacht na ,ligt dit aan mij

Huib, een indonesische jongeman ,die de eerste prijs won bij een songfestival net voor ondergetekende georganiseerd door Heidy van de Niet op het Delta terrein, Poortugaal.sprong ook een paar jaar geleden in Delft voor een trein

Toen Huib en ondergetekende op dezelfde afdeling verbleven zei ik iets wat Huib niet zinde, hij pakte een zakmes en wilde op mij in steken ,ik moest rennen voor mijn leven.

Toen hij mij niet te pakken kreeg werd hij iets rustiger en deed zijn zakmes weg.

Gered.

Een goede vriend van mij, Gerard Valster, een Reus van een man ,werkte bijna zijn leven lang voor Transport bij Delta en op de rommelmarkt op Delta, Poortugaal.

Hij verloor zijn beide ouders vrij snel achter elkaar.

Hij was diep aangeslagen ,iedereen had met hem te doen.

Hij werd al een dagje ouder, maar zo vertelde hij blij aan mij dat hij nog steeds graag met de groep van Transport, Delta met de wagen meeging.

Maar hij werd na zijn leven lang gewerkt te hebben op Transport, ook vaak als chauffeur, overboord gegooid ,hij stierf een paar maanden later, ze hadden hem de zin van zijn leven ontnomen.

Een paar weken geleden stond op de voorpagina van de plaatselijke krant ( de Schakel ) een bericht dat een patient op Delta ( hoofdlokatie, Poortugaal ) die in de war was vluchtte voor de verpleegkundigen ,hij verschanste zich op het terrein van Delta en sloot zich op, en barricadeerde de deur, hij voelde zich in het nauw gedreven ,er waren 15 politieagenten met politiehonden, mechelse herders en brandweer en verpleegkundigen voor nodig om hem te overmeesteren.

In zijn angst dreigde hij zichzelf en de kamer waar hij zich in verschanst had in brand te steken.

Het is nu 30 augustus 2018 , ik werd opgeschrikt door nieuws op de TV een medewerker op de TBS kliniek ,de Kijvenlanden in Poortugaal is op non-actief gezet hij is betrokken bij drugs handel in de kliniek ,een patient die er in handelde ( een TBSér ) werd betrapt onlangs een paar maanden geleden is een medewerker op deze TBS kliniek doodgestoken door een client.

Ook werd gelijkertyd een schaar aangetroffen bij een patient die veroordeeld is voor een steek incident.

Als praten niet meer kan houd alles op.

Er word op het psychiatrisch ziekenhuis Delta ,hooflokatie, Poortugaal door de patienten ook veel drugs gebruikt het word oogluikend toegestaan

Ook sprong een vrouw tot twee keer toe achter elkaar in de Maas, bij de hoofdlokatie Delta

Er lopen TBS’ers in voorbereiding op hun terugkeer vrij rond op het Delta terrein.

Ook Bart van U , bekend van de moord op minister Els Borst liep vrij rond op het terrein van Delta, hoofdlokatie.

Helaas een paar maanden geleden op een paviljoen op het Delta terrein , in Poortugaal in het jaar 2018 is een goede vriend van mij overleden ,zijn naam was Martin van Kampen een jaar of veertig , hij is gestikt in zijn voedsel ,een worst , verpleegkundigen hebben hem niet kunnen redden van de verstikkings dood omdat ondergetekende een 20 jarige EHBO ér is gediplomeerd met AED ( koninklijk onderscheiden met een “ Medalje en Oorkonde “ voor Openbare Orde en Veiligheid ) weet ik dat hij als het verpleegkundig personeel voldoende gekwalifiseerd was geweest ,hij gered had moet kunnen worden ,de verpleegkundigen faalden.

Ook een andere vriend van mij een jonge man Willem Smouter zoon van een dominee , overleed onnodig, hij werd ziek opgenomen op de ziekenboeg van het psychiatrisch ziekenhuis Delta ,Poortugaal, de artsen die bij hem stonden, het was s’avonds ze zeiden we kijken morgen wel verder , helaas hij stierf dezelfde nacht terwijl als ze moeite hadden gedaan en hem op een ziekenhuis hadden laten opnemen had hij waarschijnlijk gered kunnen worden.

Op het Plein bij de hoofdlokatie is de helft voor de rokers en de andere helft voor de niet-rokers.,sigaretautomaten zijn voortdurend in gebruik, het rookbeleid is een fiasco.

Veel TBS ers lopen in een overgangsfase vrij rond op het psychiatrischziekenhuis Delta Poortugaal

Mijn arts Ineke Sterrenburg heeft opzettelijk of niet ondergetekende zeer zwaar lichamelijk letsel toegebracht ze heeft de beschadigingen altyd voor mij verzwegen en toen ik er achterkwam erover gelogen want nu werkten mijn nieren in december 2014 nog maar voor 26% ,dat staat in mijn medisch Dossier, waar ik bang voor ben is ,dat ze andere patienten exact dezelfde foutieve behandeling heeft gegeven .

Ondergetekende kwam er toevallig achter door een voorgenomen donatie gesprek met professor Weimar ,nefroloog, nierspecialist , Erasmus ziekenhuis , Rotterdam.

Hoe heeft mijn arts Ineke Sterrenburg haar andere patienten behandeld ,ik vrees op dezelfde foutieve manier.

Op 12 juni heeft ondergetekende ondanks dat de Klachtencommissie van Delta, mevrouw Koster ,de directie het recht gaf , met name Els van Bezouwen, de directrice van Delta een gesprek met ondergetekende te weigeren en of vragen te beantwoorden.

Daarop na de uitspraak van de Klachtencommissie heb ik een mail gestuurd , in antwoord op het besluit van de Klachtencommissie van Delta naar de Raad van Toezicht van Delta, Antes

Maar ik kreeg te horen ,van de nieuwe directeur de heer van Beek van Delta, Antes vanwege weer opnieuw een fusie met Parnassia ,dat de Raad van Toezicht niet meer bestond en dat het overgegaan was naar de Raad van Parnassia maar hij wilde echter wel alsnog een gesprek met ondergetekende wat eerst door Delta, Antes , Els van Bezouwen geweigerd werd.

Vreemd is dat de directrice Els van Bezouwen er nu weer wel bij was.

Ik werd bijgestaan door de PVP er Sander Janssen , het gesprek duurde ruim een uur lang, ik heb het gesprek opgenomen met dictafoon en zal het op een CD-rom ook aan de heer van Beek doen toekomen, uitsluitend te gebruiken als geheugensteuntje, of advocaat.

Omdat ik in mijn recht sta, wilde tot mijn verbazing de nieuwe directeur van Beek opnieuw een gesprek met hem en ondergetekende hebben.

Ook vond hij het goed dat ik met de nieuwe bewijzen mocht komen om aan te tonen dat mijn arts IS ( Ineke Sterrenburg ) mij niet goed behandeld heeft.

Maar hij zei echter wel dat hij er niet meer over wilde praten ,dus een sprankje hoop heb ik wel gekregen.

Triest is dat het Medisch Tucht College in den Haag ervan af weet en de directie van Delta en nu ook U tevens de klachten commissie van Delta, het is een olievlek geworden die steeds helaas groter word

Wilt U naar aanleiding van deze gegevens en bewijzen een onderzoek instellen hoe er nu gehandeld word naar aanleiding van mijn klachten tegen het Delta, Antes ziekenhuis ( mijn arts Ineke Sterrenburg ) en wat er precies is misgegaan en hoeveel patienten er door deze foutieve handelswijze van mijn arts Ineke Sterrenburg , de handelswijze die ondergetekende fataal is geworden ,ook slachtoffer zijn geworden door de ernstige, onherstelbare schade die ze waarschijnlijk ook zeker andere patienten toegebracht heeft ook te verzwijgen en ook of er over te liegen.

Ik heb alle bewijsstukken en getuigen en opgenomen gesprekken in handen, zonodig kan ik U alle stukken en bewijsvoering aan U overhandigen of U toesturen.

Ik ben momenteel met de Geschillencommissie bezig.

Ondergetekende zal alle stappen ondernemen om deze foutieve procedure en behandeling door mijn arts IS ( Ineke Sterrenburg ) en het psychiatrisch ziekenhuis Delta te onderzoeken wat er precies is misgegaan en nog steeds misgaat., recht te zetten

Dit onderzoek zal moeten plaatsvinden in landsbelang,

Met vriendelijke groet, Franciscus jan Kroll

Kruisdijk 45

Postcode 3176pg

Poortugaal

Email : akimkroll@online.nl

You Tube : Franz7Kroll

Face Book : Franz Kroll

Tel: 06-11273545

010-8866694

  • Share post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *