Reactie verslag heer van Beek en mevr

 

Reactie verslag heer van Beek en mevr. H.van de Grift 13 augustus 2018

 

Dit verslag is gemaakt met instemming van de heer van Beek ,dus alles wat er in het verslag staat komt nauwgezet overeen wat de heer van Beek voorstaat.

De CD rom zal ondergetekende overhandigen op 8 oktober, 2018 ,het eerstvolgende gesprek met de heer van Beek.

Ik hou mijzelf aan de eerder gemaakte afspraken.

Het waren geen 14 vragen die ik aan  Els van Bezouwen heb gegeven, maar 13 vragen plus de antwoorden van  Els van Bezouwen op ondergetekende zijn vragen.

Ook de conclusies en uitspraken van de klachtencommissie onder leiding van de voorzitter, rechter mevrouw Koster.

Plus de heer van Beek heeft ook de opgenomen gesprekken op dictafoon van 17 mei en 5 september ,2016 met de directrice Els van Bezouwen en psychiater I. Siteur.

Ook de uitgebreide gespreksverslagen van deze opnames ( dictafoon ) van ondergetekende heb ik de directie doen toekomen plus de gespreksverslagen op schrift van  Els van Bezouwen.en I. .Siteur (  17 mei en 5 september 2016 )

Ook heeft de heer van Beek het opgenomen gesprek van 12 juni ,2018 ( dictafoon , ruim een uur ) van Franciscus ontvangen.

Bovendien heeft de heer van Beek de  40 punten in het gespreksverslag van 12 juni, 2018 en de daarbij behorende uitleg op 40 bladzijden ontvangen, ook de nieuwe versie van de 40 punten.

Ook heb ik beide dossiers wat ik van het Medisch  Tucht College heb ontvangen gescant

( ruim 250 bladzijden ) en aan de Directie gegeven, spijt mij als enkele dokumenten dubbel zijn ,ook meerdere gesprekken opgenomen met dictafoon oa met professor Zietse ,nefroloog, nierspecialist,  Erasmusziekenhuis,   Rotterdam heb ik aan de directie overhandigd op CD’s etc.

De heer van Beek zegt dat de  Tucht Commissie over beide klachten uitspraken heeft gedaan, de klachten over de nieren en het You  Tube filmpje , beiden zijn  in het Hoger Beroep ongegrond verklaard en dat door Hogere Organen bindende uitspraken hierover  zijn gedaan.

Bij de behandeling van beide klachten door het Medisch  Tucht College in den Haag in het Hoger Beroep was het niet noodzakelijk, niet verplicht, alles onder Ede te verklaren dus niet bindend.

Na contact te hebben gezocht met de Geschillencommissie ,wil de Geschillencommissie echter nog wel beiden klachten behandelen plus de gang naar de rechtbank staat nog open voor mij.

Via een advocaat ,aldus de Inspectie van Volksgezondheid, mevrouw Kloosterman, dokumenten in mijn bezit.

Vraag ?   Wat zijn Hogere Organen?

Als de heer van Beek het niet zinvol vind, om over de uitspraken ( speciaal de kwestie van de onherstelbare, ongeneeslijk zieke nieren ) opnieuw in gesprek te gaan, waarom wil hij wel naar de nieuwe bewijsvoering kijken.

Dus echter wel zinvol.

Mevrouw Koster was vooringenomen heeft alles wat ik naar voren wilde brengen, specifiek de problematiek van de nierbeschadiging door het voorgeschreven anti-psychotica middel Lithium door mijn arts IS ( Ineke Sterrenburg ,Deltaziekenhuis ) niet ontvankelijk verklaard.

Ondanks alle zuivere ,eerlijke, heldere nieuwe bewijzen.

Els van Bezouwen zegt heel duidelijk in het opgenomen gesprek ,5 september ,2016 dat ze het zeker weet dat ondergetekende het bewuste You Tube filmpje niet heeft gemaakt.

Als ondergetekende door wilt vragen hoe de directrice dat zeker weet dan  verbreekt ze de dialoog en weigert ze te praten of schriftelijk vragen hierover te beantwoorden, ondergetekende moest eerst via de klachtencommissie ,op advies van de Inspectie van Volksgezondheid, mevrouw Kloosterman.afdwingen een gesprek en of vragen schriftelijk te laten beantwoorden.

Bovendien geeft de klachtencommissie, voorzitter Koster de directrice  Els van Bezouwen gelijk dat ze mondeling en of schriftelijke vragen mag weigeren te beantwoorden.

Ik heb toen contact gezocht met de  Raad van  Toezicht van Delta, Antes ,maar omdat deze door een fusie met Parnassia was verdwenen kreeg ik de nieuwe directeur de heer van Beek te spreken, met zijn verzoek wat ik inwilligde eerst een gesprek met hem aan te gaan alvorens naar de vervangende instantie te gaan van de  Raad van  Toezicht van Delta, Antes.

Als dit voor beide partyen , de gesprekken met de heer van Beek , 12 juni , 2018 ,13 augustus, 2018 en komende gesprek 8 oktober 2018  onbevredigde uitkomsten zijn dan pas naar de  Raad van  Toezicht van Parnassia te gaan.

Ik houd deze gang van handelen volgens de regels.

Vreemd was weer dat  Els van Bezouwen bij het eerste gesprek met de heer van Beek ook aanwezig was ( 12 juni ,2018 )

Maar als de Heer van Beek zegt dat er ( exact wat Els van Bezouwen zegt en schrijft ) dat er uit onderzoek , het You  Tube filmpje ( Ruben ) niet is gevonden en dat de directie er dus vanuit gaat dat het filmpje er niet is.

Maar als ik aan de heer van Beek de  vraag stelt ,wil Delta , Antes bevestigen en erkennen dat het bewuste You  Tube filmpje ( Ruben )  nooit bestaan heeft ,dan pas is het zeker dat de beschuldigingen van IS ( Ineke Sterrenburg )  en de verpleegkundigen  smerige leugens zijn, nog steeds zijn en dan wil ik ook erkent en bevestigd hebben dat op 1 december ,2015 in het Hoger Beroep van het Medisch  Tucht College wat betreft de behandeling van het You Tube filmpje de klacht gegrond had moeten verklaren.

Ondergetekende heeft ook bewijzen dat de voorzitter Altena van het Medisch  Tucht College

in den Haag in het Hoger Beroep, 1 december 2015, wat betreft de zaak van het You  Tube filmpje zich zeer partydig heeft gehandeld ,ze liet zich maar al te gewillig misleiden door IS

( Ineke Sterrenburg ) en haar advocaat

Ondergetekende zit terdege nog wel in het beklaagdenbankje, want IS ( Ineke Sterrenburg ) heeft haar beschuldigingen nooit ingetrokken want ze zegt en schrijft dat ze geen hard bewijs hebben gevonden dat Franciscus het You  Tube filmpje ( Ruben )  heeft gemaakt ze zegt en schrijft ook heel duidelijk, Franciscus kan echter ook niet meer bewijzen dat hij dat bewuste You  Tube filmpje ( Ruben ) niet heeft gemaakt.

Plus IS ( Ineke Sterrenburg )  ze zegt en schrijft , in een email aan ondergetekende gericht ,25 januari ,2010 op mijn beschuldigingen dat het allemaal smerige leugens zijn die verteld werden en opgedrongen aan een weerloos mens die zijn hele leven een lijdensweg heeft meegemaakt ,op zijn eind van zijn leven smerige leugens worden opgedrongen terwijl hij goudeerlijk is en als hij dan bezwijkt onder deze smerige leugens dat hij dan word afgedaan als wilsonbekwaam ,zwakbegaafd ,dit accepteer ik niet en zal ik nooit accepteren.

Ze konden hem hebben

Dan schrijft  IS ( Ineke Sterrenburg ) ( email in bezit van de directie en Franciscus )  dat er bij haar en Delta geen sprake is van leugens of schuld.

Als het filmpje er niet is, kan ik dan niet aantonen dat het filmpje nooit bestaan heeft.

Kan ik dan nooit aantonen dat het bewuste You Tube filmpje ( Ruben ) nooit bestaan heeft.

Als het filmpje er niet is waarom zegt IS (  Ineke Sterrenburg )  en schrijft, Franciscus kan echter ook niet meer bewijzen dat hij het  You Tube filmpje ( Ruben ) nooit heeft gemaakt.

De data base van You Tube kan opgevraagd worden ( eventueel via de rechter, de site is bekend van Franciscus “ Franz7Kroll “ men weet waar het over gaat ,( het tydstip is bekend ,de datum ,het jaar  ) om uit te sluiten wat de leugen en of wat de waarheid is ,op deze manier waar Delta, Antes er  mee om gaat blijf ondergetekende in het beklaagdenbankje zitten.

Doordat Delta, Antes in een conflict situatie verkeren met ondergetekende ,en dat Franciscus zeker weet dat hij in zijn recht staat en gelijk heeft in beiden klachten en omdat Delta, Antes niet hun verantwoording wil nemen, voelt ondergetekende zich zwaar onder druk gezet, het zal niet de eerste keer zijn dat hij plotserling zonder geldige reden thuis overvallen word door met name in het verleden door Ineke Sterrenburg met 6 of 7 verpleegkundigen ,dat zij zich met dwang en drang ,met dreigementen  zichzelf en met  haar verpleegkundigen toegang verschaften in mijn woning en heel mijn huis doorzochten ,ik weet nog steeds niet waarvoor, als Delta, Antes in het nauw komt te zitten, ben ik bang dat er nog meer acties zoals van IS

( Ineke Sterrenburg ) zullen volgen

Immers Franciscus is een Klokkenluider.

Ik wil erkent en bevestigd hebben dat mijn arts IS ( Ineke Sterrenburg )  in beiden zaken grof gelogen heeft en schuldig is aan mijn onherstelbare, ongeneeslijk zieke nieren.

Iedereen zal zijn verantwoording moeten kunnen nemen.

Zolang de directie van Delta, Antes niet wil erkennen en bevestigen dat er bewust grove zeer ernstige fouten zijn gemaakt en doorgaat met grote blunders te maken zal Franciscus doorgaan in landsbelang.

“Stand up for  your  Right “ Bob Marley, Ruben’s favoriete song

Ik zal slagen in mijn missie.

  • Share post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *