Verslag 12 juni 2018 directeur van Beek en Els van Bezouwen

Verslag 12 juni 2018 directeur van Beek en  Els van Bezouwen

 

Ondergetekende heeft een opsomming gemaakt van de problemen van die hij heeft met zijn arts IS ( Ineke Sterrenburg ) en Delta.

Een 40 tal papieren ,genummerd die ik heb voorgelezen aan de heer van Beek in het bijzijn van de directrice Els van Bezouwen en de PVP Sander Jansen.

Ik mocht het gesprek opgenomen met een dictafoon met toestemming ,alleen te gebruiken als geheugensteuntje,  advocaat en of Geschillencommissie, maar niet om openbaar te maken.

Ik zal het in volgorde behandelen.

Punt 1  Een  foto van  Ruben.

 • Daarin word verteld dat de somatische zorg ligt bij de huisarts en dat ook met de internist van Delta is afgesproken dat de behandelaars de patient door te verwijzen naar de nefroloog bij een progressie van de nierfunctie-stoornis bij kreatine gehalte die stijgen > 160 micromol/l

De arts beweerd dat zij altyd met de patient zeer zorgvuldig heeft gecommuniseerd om

misverstanden te voorkomen.

 • In januari 2005 is eenmalig een marginale verhoogde kreatine van 128 micromol/l geconstateerd

     Op 23 juli 2007 is geconstateerd dat het voorgaande jaar 2006 de nierfunctie niet

      is meegenomen ,het kreatine-gehalte was toen > 156 micromol/l hetgeen een 

     duidelijke achteruitgang van de nierfunctie aangaf Omdat er afgesproken was met

     de internist de Vries van het Delta, psychiatrisch-ziekenhuis, door te verwijzen naar

een nefroloog ,nierspecialist deskundige bij een progressie  van de nierfunctie-stoornis

bij  Kreatine-gehalte die stijgen > 160 micromol/l .

Is dan dit gegeven niet de reden omdat door de duidelijke achteruitgang van de

nierfunctie-stoornis ,gezien de afspraken eerder door te verwijzen naar een nefroloog,

waarom dan krijgt ,ondergetekende Franciscus, pas in 2010 , een nefroloog te spreken

in dit geval, professor Weimar, nefroloog, nierspecialist , Erasmusziekenhuis,

Rotterdam door eigen initiatief..

Door een voorgenomen nierdonatie.

Met nadruk na nog een later consult aan professor Zietse ,nefroloog, nierspecialist,

Erasmus ziekenhuis,  Rotterdam, deze professor bevestigd in een opgenomen gesprek

( dictafoon ) dat IS ( Ineke Sterrenburg ) hem direct bij het constateren van de eerste

beschadigingen van de nierfunctie, hem in dit geval direct had moeten inlichten.

Dus niet in 2010 op verzoek van Franciscus maar al eerder dan in 2005.

Dit is echter niet schriftelijk aan de klager meegedeeld want dit zou de klager 

   enkel maar verontrust hebben.

   Ineke Sterrenburg beroep zich echter op het feit dat ze in 2006 en 2008 een brief 

   heeft gestuurd naar zijn huisartsen Baat en Feld, wat ook advocaat de Zeeuw zegt 

   in zijn verweer op de klacht van klager dat daardoor klager op de hoogte is 

  geweest van de lichte nierstoornis.

  Echter de huisarts ( opgenomen gesprek, dictafoon,dr Versteeg, juli 2018)  heeft 

  niet de taak om patient ,Franciscus, in te lichten over de eventuele de ziekte-

  toestand van de patient. Dit is de taak van de arts, psychiater die hem, de patient, 

  het anti-psychotica voorschrijft.

  Echter in de brief van 2006 aan de huisartsen Baat en Feld verzuimd de arts IS te 

  melden dat de nierfunctie niet is meegenomen in deze uitslag.

  Plus in 2008 in haar brief aan de huisartsen Baat en Feld verzuimd ze te melden dat 

  in 2007 precies op de verjaardag van mijn dochter Stephanie, 23 juli dat er dan een 

 duidelijke achteruitgang is van de nierfunctie, zij, de arts , IS, spreekt dan van een 

 lichte nierfunctie stoornis.

 Mijn huidige huisarts,dokter Versteeg  zegt ook heel duidelijk hoe eerder je ingrijpt 

 als schade geconstateerd word aan de vitale organen door een medicijn dat dit 

 verdere schade aan in dit geval de nieren kan voorkomen en dat de schade in de 

 meeste gevallen ,de nieren zich zullen kunnen herstellen.

 IS heeft alle informatie hierover aan Franciscus, onthouden of er ook maar

  mondeling over gesproken.

 • Dat het van groot belang is schade aan de nieren zo spoedig , zo snel mogelijk te

      ontdekken vaak is het dan mogelijk verdere schade te voorkomen.

 • Informatie Nierstichting
 • In een schrijven van de arts IS waarin ze probeert de patient gerust te stellen door te schrijven en vertellen dat zijn nierfunctie licht beschadigd en goedaardig is en dat hij geen blijvende nierschade zal ondervinden en dat hij met regelmatige controle volgens afgesproken beleid en aanpassing ivm dosering en harde grensen waarboven de lithium gestaakt zal moeten worden om nierschade te voorkomen (boven kreatine 200)
 • Uitslag laboratorium lithium, het kreatinegehalte 220 micromol/l

      de datum 20- 11-2014

 • 025 bij 2 De feiten 2.2 in 2006 geen nierfunctie bepaald zie 23 juli 2007

Zie punt 3

 • Email: Arts Ineke Sterrenburg aan Franciscus waarin ze duidelijk verteld dat er op mijn beschuldigingen dat alle leugens waarvan ik haar en Delta beticht wat betreft het maken van een smerig You Tube filmpje van Ruben ,die niet lang meer te leven had, daarop zegt ze en schrijft ze dat er bij haar en Delta geen sprake is van leugens en schuld

Maar ze beweerd ook dat ondergetekende  zijn naam is gezuiverd en dat hij is gerehabiliteerd

Ook zegt ze en schrijft ze dat zij ( Ineke Sterrenburg ) en Delta niet kunnen bewijzen dat hij, Franciscus ,dat You Tube filmpje van Ruben heeft gemaakt,

Ze heeft geen hard bewijs, maar dat Franciscus zelf ook niet meer kan bewijzen dat hij dat filmpje niet heeft gemaakt.

Het bewijs is echter wel te vinden door naar de data-base van You Tube te gaan waar dat bewuste filmpje gezien zou zijn , de site is bekend ( Franz7Kroll ) de data is bekend en men weet ook waarover het gaat.

Maar dit bewijs werd van de tafel geveegt door de voorzitter van het Medisch  Tucht College in den Haag in het Hoger Beroep wat betreft deze zaak , het You  Tube filmpje.

Het kan nog steeds opgevraagd worden, maar dat doet Delta, de directie niet want het filmpje van  Ruben heeft nooit bestaan vandaar dat ondergetekende nog steeds in het beklaagden bankje zit.

 • De vraag wie doet de lijkschouwing als er een patient overlijd in het Deltaziekenhuis?

Waarom is er nooit over alternatieven gesproken door mijn arts Ineke Sterrenburg bij het ontdekken van de nierschade door Lithium in het jaar 2005 ,ook eerder  in het jaar 2004 en 2003 hadden laboratoriumuitslagen de beschadigingen kunnen aantonen.

Tevens had ondergetekende het recht moeten hebben op een eerlijk gesprek met de behandelend arts IS ( Ineke Sterrenburg , die het medicijn voorschreef ) en met in dit geval professor Zietse, nefroloog, nierspecialist,  Erasmusziekenhuis, Rotterdam.

Dit word bevestigd door professor Zietse in een opgenomen gesprek met hem

 ( dictafoon) .

Ook de directrice Els van Bezouwen en I. Siteur bevestigen op 17 mei 2016

in een opgenomen gesprek ( dictafoon ,ook gegeven aan Delta op CD-rom ) dat Franciscus dat recht had moeten hebben en dat het de juiste gang van zaken had moeten zijn maar dat recht heeft ondergetekende nooit gekregen.

Maar de directrice  Els van Bezouwen verwijst dan naar de uitspraak van de tuchtrechter en naar het niet ontvankelijk verklaren van de klacht over mijn nieren door de Klachtencommissie voorzitter , mevrouw Koster als ondergetekende door wil vragen en om een vervolg gesprek wil hebben na de eerdere gesprekken van 17 mei en 5 september 2016

Els van Bezouwen zegt ook dat bij onderzoek niet is aangetoond dat Franciscus dat filmpje door hem is gemaakt en op You Tube is gezet en dat de directie er dus vanuit gaat dat het er dus niet is.

Els van Bezouwen beweerd dat mijn arts IS ( Ineke Sterrenburg ) haar beschuldigingen in het jaar 2009 heeft ingetrokken maar dit klopt niet want ze ( Ineke Sterrenburg )  zegt en schrijft dat zij en Delta geen hard bewijs heeft gevonden dat Franciscus dat filmpje ( You  Tube van  Ruben ) heeft gemaakt maar dat Franciscus echter ook niet kan bewijzen dat hij dat filmpje ( You  Tube van Ruben ) niet heeft gemaakt .

Plus ze zegt en schrijft, 25 januari, 2010 dat op mijn beschuldiging dat het allemaal smerige leugens zijn die ze mijn vriend  Ruben op zijn sterfbed hebben opgedrongen dat er bij haar en Delta geen sprake is van leugens en of schuld.

Dus ze heeft haar beschuldigingen nooit ingetrokken.

Els van Bezouwen en Delta raken verstrikt in hun eigen leugens.

Waarom is de directrice Els van Bezouwen dan niet duidelijker en zegt ze dan eerlijk dat ze zeker weet dat het desbetreffende  You Tube  filmpje van  Ruben nooit bestaan heeft ,

En waarom erkent ze dan niet eerlijk dat Franciscus al 7 jaar, schuldig gehouden word en dus in het  beklaagdenbankje zit , omdat niemand erkent en bevestigd heeft dat de beschuldigingen over Franciscus aan Ruben door IS ( Ineke Sterrenburg ) en Delta allemaal smerige leugens zijn en dat de voorzitter Altena van het Medisch Tucht College in den Haag in het Hoger Beroep wat  betreft het You T ube filmpje van  Ruben op 1 december 2015 de klacht tegen mijn arts IS ( Ineke Sterrenburg)  gegrond had moeten verklaren.

 • Brief Antes , antwoord Els van Bezouwen op de 13 vragen van Franciscus ,zie de

dertien vragen en haar antwoorden,14 december 2017.

KenmerkDP/EvB/GJ/Jr

 • Uitslagen laboratorium november en december in het jaar 2010 ,8 keer geprikt ?
 • Brief van Ineke Sterrenburg aan mijn huisarts Baat en Feld in het jaar 2008 waarin ze schrijft dat alles prima in orde is , maar de duidelijke achteruitgang van de nierfunctie,

23 juli in het jaar 2007 ,precies op de verjaardag van mijn dochter Stephanie word niets verteld.( het kreatinegehalte is dan 156 micromol/l )

 • Brief aan huisarts Baat en Feld in het jaar 2006, waarin ze schrijft dat alles prima in orde is , maar de nierfunctie is in deze uitslagen in 2006 niet meegenomen
 • Over het You Tube filmpje,  Ruben, een verklaring dat Ruben spontaan verteld aan de dienstdoende psychiater dat zijn vriend Franciscus zijn onderbroek ( van  Ruben ) heeft uitgetrokken en er een filmpje van zijn wonden van zijn anus heeft gemaakt en dat hij bovendien verteld dat hij er geen enkele moeite mee had.

Maar dit werd niet gezien als hard bewijs omdat er getwijfeld word aan de wilsbekwaamheid van  Ruben

Tevens kon Ineke Sterrenburg, de melder van de beschuldiging niet meer achterhalen omdat de twee verpleegkundigen aan wie de roddel was verteld de naam waren vergeten te noteren van de melder,daarom kon er geen hard bewijs meer gevonden worden dat Franciscus dat You  Tube filmpje van Ruben heeft gemaakt maar zo zegt zij, Franciscus kan zelf ook niet meer aantonen dat hij dat filmpje niet heeft gemaakt

 • Els van Bezouwen en mevrouw I. Siteur zijn van mening dat de mening van

Franciscus dat de tuchtrechter niet te vertrouwen is en dat volgens beide dames de

tuchtrechter wel te vertrouwen is.

 • Reactie Els van Bezouwen aan de klachtencommissie waarin ze uitleg geeft waarom zij ,de correspondentie met Franciscus als beeindigd beschouwd
 • Concept verslag mevrouw E.C. Visser-van Bezouwen en mevrouw I. Siteur op 17 mei

2016 , Els van Bezouwen beweerd dat zij eerdere gesprekken heeft gehad met Franciscus, wat dus niet klopt. Opnames met geluidsdrager alleen als geheugensteuntje.Ondergetekende houdt zich aan deze afspraken.

Nierschade te laat te zijn geinformeerd en de schade is groter dan gesuggereerd.

Als bij behandeling als eerste inzet beoogd word geen schade aan te doen. Desondanks treden situaties op waarbij gekozen moet worden tussen twee kwaden.

Deze dilemma’s moeten opgelost worden in een open gesprek tussen patient en behandelaar en zonodig derden en of een expert.

Dit recht heeft ondergetekende nooit gekregen.

 • Beoordeling door de klachtencommissie waarbij de door Franciscus opnieuw het

ongegrond zijnde uitspraak van het Medisch Tucht College in den Haag , in het Hoger

Beroep wat betreft de nierschade door het anti-psychotica, Lithium door zijn arts

te sprake wil brengen door de klachtencommissie, word niet ontvankelijk bepaald door 

           de voorzitter mevrouw Koster.

Tevens word bepaald door deze voorzitter Koster dat er geen nieuwe gronden zijn

voor nieuwe gesprekken met de directrice  Els van Bezouwen

 • DAS pagina 2 bij nummer 5 beweert verweerster dat klager op de hoogte was van een

      lichte nierstoornis van dat heeft zij vermeld in een brief aan de huisarts, 11 augustus 

     2008 ( productie 3 van het verweerschrift ) .Maar verweerster hecht er wel waarde aan  

     te vermelden dat het een lichte nierfunctiestoornis betrof

Dat  de verslechterde nierfunctie pas in het behandelplan van Franciscus werd vermeld

heeft alles te maken met het feit dat Franciscus zich daarover ( ten onrechte) ernstige

zorgen maakte

 • Klager naar de nefroloog verwezen om ongerustheid bij patient weg te nemen.USB –

stick gegeven met problemen die ik had met een vriend van ondergetekende en een

paar masturbatie filmpjes die ik haar heb laten zien vanwege impotentie door medicijn

gebruik. Arts beweerde dat zij de USB-stick was kwijtgeraakt maar bij het Medisch

Tucht College vertelde zij dat zij nooit een USB-stick heeft ontvangen van Franciscus..

    Professor Zietze, nefroloog, nierspecialist, Erasmusziekenhuis, Rotterdam kreeg ik 

    door eigen initiatief te spreken als second opinion.

Het gaat nu bergafwaarts , de beschadigingen zijn onherstelbaar, ongeneeslijk.

 • De Zeeuw beweerd dat klager voortdurend op de hoogte is geweest en gehouden

met zijn medische geschiedenis en dat de arts zelfs heeft meegewerkt aan een second opinion.Wat dus niet juist is,.het gesprek met professor Zietze, second opinion kwam uitsluitend op initiatief van Franciscus

Deze advocaat beweert ook dat klager al eerder op de hoogte van zijn nierstoornis was,

hij verwijst naar de  informatie die zijn arts heeft gestuurd naar de huisartsen Baat en

Feld, 7 augustus 2006 , maar omdat de arts Ineke Sterrenburg vertelde dat alles in orde

Dus had de huisarts geen reden om daarover te praten met de patient, maar de

nierfunctiestoornis is in 2006 niet meegenomen in de laboratoriumuitslagen dus hoe

kan ze weten dat alles in orde is

 • Uitslagen Antes 12-04-2018
 • Uitslagen Antes20-03-2018
 • Uitslagen lab formulier dr van de Ven 30-05-2018 pag. 1
 • Uitslagen lab formulier dr van de Ven 30-05-2018 pag. 2
 • Uitslagen lab formulier dr van de Ven 30-05-2018 pag. 3
 • Toestemming opgenomen gesprek 17 mei 2016,mevrouw Els van Bezouwen belooft een kort verslag Franciscus te zullen toesturen
 • DAS formulier 3 bij punt 8 , januari 2005 een verhoogde kreatine  van 128 micromol/l gevonden  bij punt 9 ,op 23 juli 2007 exact op de verjaardag van mijn dochter Stephanie is ontdekt dat in het voorgaande jaar de nierfunctie niet is meegenomen bij de lithium controle , Het Kreatine-gehalte was toen 156 micromol/l hetgeen een duidelijke achteruitgang van de nierfunctie aangaf..Dus bij controle in 2006 had dit ook al te zien moeten zijn ,maar toch schrijft ze in een brief aan de huisartsen Baat en Feld dat alles prima in orde is.

De arts bezigt de term “ lichte nierstoornis “ in haar brief 11 augustus 2008 aan

Klagers, huisarts Aanvullende informatie heeft ondergetekende nooit gekregen of 

      erop attent gemaakt

En bovendien zou schriftelijke informatie slechts ongerustheid bij deze patient, Franciscus , veroorzaakt hebben ,aldus deze arts IS  ( Ineke Sterrenburg )

 • DAS formulier pag 3 , punt 7. Het achterhouden van informatie tegen verweersters ethische opvattingen , ze heeft geen enkele denkbare overweging om haar patient te beschadigen.Bij de conclusie van de arts IS ( Ineke Sterrenburg) betreurt zij het , dat zij niet eerder dan 2010 de wel degelijk besproken “lichte nierfunctie stoornis “

niet heeft vastgelegd ,mede omdat dit mogelijk veel onnodige achterdocht bij 

      klager zou hebben weggenomen

 • DAS formulier pag 2 , punt 5. Arts beweert dat ze de “ lichte nierfunctiestoornis “ nooit aan haar patient heeft onthouden, omdat ze de “ lichte nierfunctiestoornis “ aan de huisartsen Baat en Feld ( patient FJ Kroll ) op 11 augustus 2008 in een brief heeft vermeld maar waarom heeft de arts, in deze brief niet heeft vermeld ,de duidelijke achteruitgang van de nierfunctie 23 juli, in het jaar 2007 ( 156 micromol/l Kreatine )
 • Kenmerk 2014-029 punt 4 “ Het standpunt van verweerder “ slechts een bemiddelende rol heeft gespeeld plus dat ze zegt dat er van haar zijde geen sprake is geweest van beschuldigingen aan het adres van beklaagde.
 • Een brief van professor Weimar ,nefroloog, nierspecialist ,Erasmus ziekenhuis,Rotterdam ivm mogelijke samaritaanse nierdonatie van ondergetekende.
 • Waarin verteld word dat de patient regelmatig op de hoogte is gehouden van de bloeduitslagen, wat ondergetekende dus ontkent.

Er is door de arts IS nooit gepraat en of overlegd wat de eventuele alternatieven zijn en of waren ,word wel verteld dat andere medicijnen ook vervelende bijwerkingen kunnen hebben.Ook word verteld dat in januari 2011 met Lithium gestaakt is vanwege het trillen van de handen maar dit trillen had ondergetekende al in het jaar 2005

 • De bevestiging dat de nierschade is veroorzaakt door Lithium.

Er kan niet aangetoond worden op dat moment of er een medische fout is gemaakt.

 • Ondanks de nodige inspanningen van de arts IS ( Ineke Sterrenburg ) kon zij de melder van de beschuldiging over Franciscus niet achterhalen.

Tot de schorsing werd besloten omdat cruciaal was dat de bevestiging van Franciscus zijn vriend  Ruben dat Franciscus zijn onderbroek ( van  Ruben ) heeft uitgetrokken en er een filmpje van wonden van zijn anus heeft gemaakt.Met de vermelding dat  Ruben tydens deze bevestiging heeft verteld dat hij het niet erg vond.

De melder werd herkent als een verpleegkundige werkzaam op het paviljoen 

“ de  Welhoek “ van het psychiatrisch ziekenhuis Delta ,Poortugaal.

 • Uitslag klachtencommissie 12 april 2010
 • 025 Pag 4 , punt 5.2 . Het College stelt dat de klager voortdurend op de hoogte is gehouden van de nierbeschadigingen door het anti-psychotica middel Lithium want dit blijkt volgens het College uit de laboratoriumuitslagen.

Bij punt 5.3 Lithium afgebouwd eind 2010 vanwege tremor en hoge bloeddruk inverband met zorgen over de lichte nierfunctiestoornis

 • Aan de klachtencommissie , de verpleegkundigen van de Grienden hebben na de

melding van het  You Tube filmpje “ Ruben “ direct gekeken op de site van 

      Franciscus ( Franz7Kroll ) zij zagen dat het filmpje inmiddels verwijderd was en 

      zij zagen enkel nog maar de vermelding “ Zwart vierkantje en filmpje 

      verwijderd

Tevens word vermeld dat de bevestiging van  Ruben niet als hard bewijs gezien werd

want er word getwijfeld aan de wilsbekwaamheid van Ruben.

 • Vervangende medicijnen aangedragen door mijn huidige psychiater Fred van Essen 

      van het Deltaziekenhuis die bij het ontdekken  van de beschadigingen van de nieren 

      door Lithium al voor het jaar 2005 ,het anti-psychotica middel ,Lithium, konden 

      vervangen en  een eventuele psychose konden tegengaan en die de nieren niet zouden 

      kunnen beschadigen, oa Clozapine.

 • Share post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *