Verslag 13 augustus 2018

Verslag 13 augustus 2018, Franciscus Jan Kroll

 

Ondergetekende is naar de Inspectie van Volksgezondheid ( 11 april ,2017 ) gegaan met de melding van de twee klachten over zijn toenmalige arts I. Sterrenburg-van de Nieuwegiessen

( hierna te vermelden als IS )

Het advies was met de klacht over zijn nierbeschadiging door het voorgeschreven medicijn

( anti-psychotica , Lithium ) aangifte te doen bij de politie en tevens een aanklacht wegens smaad en laster,vanwege het You  Tube filmpje.,in te dienen.

Of een jurist in te schakelen maar het advies was om eerst het te proberen bij de Klachtencommissie van het  psychiatrisch ziekenhuis Delta ,Antes om daar de problemen te bespreken.

Dokument in mijn bezit.

Dit laatste advies heb ik dus opgevolgd.

Omdat de directrice  Els van Bezouwen van Delta, Antes niet meer wilde praten na een tweetal gesprekken met haar en een lid van  Raad van Bestuur van Antes , psychiater mevrouw I. Siteur te hebben gehad op 17 mei en 5 september 2016

Ik heb beide gesprekken opgenomen met toestemming van beide dames.met een dictafoon uitsluitend te gebruiken als geheugensteuntje.

Ondergetekende wilde doorvragen op uitspraken uit de uitkomst van beide gesprekken.

Dus op advies van mevrouw Kloosterman van de Inspectie van Volksgezondheid naar de Klachtencommissie van Delta, er was mij beloofd dat de directrice  Els van Bezouwen ook aanwezig zou zijn bij de zitting.

Vlak voor de aanvang van de behandeling ( 1 september, 2017 van mijn beide klachten) ( IS ) onder leiding van de voorzitter , rechter mevrouw E.P.Koster-van der Flier, werd de directrice Els van Bezouwen voor een spoedgeval weggeroepen, dus mijn kans om haar aan de tand te voelen ging aan mij voorbij.

De behandeling van beide klachten ging toen wel door ,ondergetekende voerde aan dat de klacht over de nierbeschadiging nog niet behandeld was bij de Klachtencommissie van Delta.

Ik gaf aan dat ik nieuwe bewijsstukken had om aan te duiden dat mijn arts IS schuldig was en is aan mijn ongeneeslijk zieke nieren en dat ze mij vals beschuldigd heeft en dat de beschuldiging nog steeds niet is ingetrokken van het maken van dat bewuste You Tube filmpje (  Ruben )

De feiten zijn  duidelijk op te merken uit de opgenomen gesprekken van 17 mei en 5 september 2016.

Plus uit de uitgebreide gespreksverslagen van beide opgenomen gesprekken van 17 mei en 5 september 2016 van Franciscus en  Els van Bezouwen en I. Siteur

Ik kreeg  toestemming liever gezegd gedwongen van de voorzitter Koster mijn vragen kort en bondig samen te stellen en deze vragen zou de Klachtencommissie dan doorspelen aan de directrice  Els van Bezouwen van Delta, Antes.

Het werden 13 vragen ,nadat  Els van Bezouwen deze vragen beantwoord heeft, kreeg ik haar antwoorden op mijn 13 vragen via de Klachten-commissie in mijn handen.

Het waren uiterst onbevredigende antwoorden.

De Klachtencommissie  heeft, zonder naar de opgenomen gesprekken van 17 mei en 5 september,2016 ( ook heb ik nog een 10 tal andere gesprekken met dictafoon, oa met professor Zietse ,nefroloog, nierspecialist ,  Erasmusziekenhuis ) te luisteren of eerst naar de 13 vragen te kijken en of ook maar op de antwoorden van Els van Bezouwen  te wachten of zelfs maar naar ondergetekende te luisteren en ook niet naar de nieuwe bewijzen te kijken ( gespreksverslagen 17 mei en 5 september ,2016 )  ,de conclusie dat de behandeling van de klacht van mijn nierbeschadiging direct niet ontvankelijk te verklaren vanwege het ongegrond zijnde uitspraak van het Medisch Tucht College in den Haag in het Hoger Beroep

Omdat de klachtencommissie bijvoorbaat de klacht over mijn nieren niet ontvankelijk verklaarde  hoefde Els van Bezouwen de 13 vragen waaronder ook de desbetreffende vragen omtrent de nierbeschadigingen , de schuldvraag waardoor de beschadigingen zijn ontstaan ook niet te beantwoorden.

De zaak in het Hoger Beroep van het Medisch  Tucht College in den Haag, wat betreft het

ongegrond verklaren van de nierbeschadiging was 5 november 2013

Het is nu 20 augustus 2018 ,er zijn vele andere bewijzen erbij gekomen dat de arts IS wel degelijk schuldig is aan de onherstelbare, ongeneeslijk zieke nieren.

Als Delta, Antes echter wel de klacht over het You  Tube filmpje nog steeds behandeld , wat behandeld werd op 1 december 2015 in den Haag door het Medisch  Tucht College in het Hoger Beroep waarom dan niet de klacht over de ongeneeslijk zieke nieren?

Zie de antwoorden op mijn 13 vragen van  Els van Bezouwen.aan ondergetekende.

Tydens de zitting dus zonder Els van Bezouwen werd wel echter de rol van IS besproken wat betreffende het You Tube filmpje, er werd mij gevraagd of ik van mening was dat IS mij vals beschuldigd heeft.

Wat ik bevestigde.

Ik heb mijn verhaal gedaan dat ik het vreemd vond dat IS eerst zegt dat mijn naam gezuiverd is en dat ik gerehabiliteerd ben maar dat ze op het einde van de Klachtencommissie ( tydens de eerste zitting van de behandeling, You Tube filmpje ,  Ruben,) in december 2009.

Als ze het laatste woord heeft dan beweerd ze wat ik nog niet eerder gehoord had dat  Ruben spontaan aan de dienstdoende psychiater , in het ziekenhuis waar  Ruben verbleef, verteld dat zijn vriend Franciscus zijn onderbroek ( van  Ruben ) heeft uitgetrokken en dat Franciscus een filmpje van zijn wonden bij zijn anus heeft gemaakt.

Bovendien vertelde  Ruben aan de psychiater dat hij er geen enkele moeite mee heeft gehad

De psychiater verklaarde later dat hij het  Ruben niet kwalijk nam want hij achtte Ruben niet wilsbekwaam ,zwakbegaafd.

Dit beweerde IS ,waarom maakt ze het erger?

Ondergetekende kwam na deze beschuldigingen ook nog eens tot het feit ,word mij racisme verweten ,dit weet ik niet waarom werd ik vals beschuldigd en waarom werd mijn vriend  Ruben er de dupe van?

De Klachtencommissie onder de voorzitter Koster verklaarde nadat deze de antwoorden van  mevrouw E.C. Visser- van Bezouwen aan ondergetekende had gegeven dat nogmaals de behandeling van mijn nieren, de klacht niet ontvankelijk is en dat  Els van Bezouwen ook het recht had een gesprek en of antwoorden schriftelijk aan Franciscus te mogen weigeren.

Hierop heb ik gereageerd aan de Klachten-commissie en een email gestuurd aan de  Raad van  Toezicht van Delta, Antes ( beschikbaar )  en ik vroeg een nieuw gesprek aan.

Gelukkig werd aan mijn verzoek gehoor gegeven door de nieuwe directeur van Antes ,de heer van Beek ,psychiater.

Hij wilde echter wel een gesprek met ondergetekende maar ook met tot mijn verrassing ook met  Els van Bezouwen erbij.

Ik vond dit vreemd omdat  Els van Bezouwen ieder gesprek ,mondeling of schriftelijk uit de weg wilde gaan.

Vanwaar deze omdraai?

Hij vroeg ( de heer van Beek ) aan mij of ik eerst een gesprek met hem wilde aangaan ,hij vertelde ook dat de Raad van Toezicht van  Delta, Antes niet meer bestond dat het over was gegaan naar de  Raad van Bestuur van Parnassiagroep ,Den Haag ,hij vroeg mij eerst dat gesprek met  Els van Bezouwen aan te gaan eventueel later dan naar de  Raad van Parnassia

Tydens dat gesprek werd ik bijgestaan door Sander Janssen, de PVP’er van Delta.

Dit gesprek heb ik ook opgenomen met en dictafoon, ruim 70 minuten lang  ,ook uitsluitend als geheugensteuntje, ook gegeven op CD-rom aan de heer van Beek.

Omdat  Els van Bezouwen in een opgenomen gesprek van 5 september 2016 heeft gezegd dat ze heel zeker weet dat ondergetekende Franciscus  niet schuldig is aan het maken van een You  Tube filmpje van  Ruben.

Ze is de eerste die dat zegt ,dus ik was aangenaam verrast ,wilde dus van haar weten hoe ze dat zeker weet dus ik vroeg door maar direct hierop verbrak ze de dialoog en omdat mij de kans ontnomen werd dat ik haar hierover zou kunnen ondervragen, tydens de zitting van de Klachtencommissie onder voorzitter Koster ,kreeg ik uitsluitend de enige kans om dit schriftelijk aan haar te vragen ,via de 13 vragen.

Ook heb ik bij de 13 vragen gesteld dat ik al die tyd in het beklaagdenbankje heb gezeten vanaf december in het jaar 2009 tot 5 september 2016 toen  Els van Bezouwen als eerste zei dat ik niet schuldig was, ben van het maken van een You  Tube filmpje ( Ruben )

In haar antwoord op mijn 13 vragen schrijft ze dat er uit onderzoek is gebleken dat het You  Tube filmpje er in 2009 van  Ruben er niet is, dus dat de directie van Delta, Antes ervan uit gaat dat het filmpje er niet is.

En dat ondergetekende dus niet al sinds 2009 in het beklaagdenbankje zit, want zo zegt  Els van Bezouwen dat Ineke Sterrenburg haar beschuldigingen in het jaar 2009 heeft ingetrokken.

Dit klopt niet ,Ineke Sterrenburg heeft in 2009 beweerd en geschreven en gezegd dat ze de melder niet hebben kunnen achterhalen ,ze heeft nog nooit met een woord dan ook aan wie dan ook verteld hoe ze dat ondanks haar inspanningen heeft gedaan.

Ik heb aan iedereen wie er bij betrokken  is uitvoerig uitgelegd hoe ze de melder van de  Welhoek had moeten kunnen achterhalen.

De bevestiging van  Ruben ,dat Franciscus dat filmpje gemaakt zou hebben van zijn wonden bij zijn anus werd niet serieus genomen dat terwijl als er maar iemand die eerlijk is geweest dan was Ruben , het wel, goudeerlijk om hem dan af te doen als wilsonbekwaam, zwakbegaafd gaat mij te ver.

Zijn hele leven was een complete lijdensweg voor hem.

Vrijwel zijn leven lang verlamd vanaf zijn middel ,hartproblemen ,motorisch gestoord , doorligwonden bij zijn anus zo’n zielig hoopje mens, smerige leugens over zijn beste vriend Franciscus op te dringen.

Vervolgens zegt IS, we kunnen geen hard bewijs vinden dat het You Tube filmpje

( Ruben ) is gemaakt maar Franciscus kan echter ook niet meer bewijzen dat hij dat You  Tube filmpje  niet heeft gemaakt.

In het jaar 2010 , 25 januari zegt ze en schrijft ze in een email aan ondergetekende dat als ik zeg, dat het allemaal smerige leugens zijn ,die ze mijn vriend  Ruben die niet meer lang te leven had opgedrongen hebben

Dan zegt IS in deze email, dat er bij Delta en haar geen sprake is van leugens en of schuld.

Ik heb deze  klacht hierover op 1 december 2015 neergelegd bij het Medisch Tucht College in het Hoger Beroep in den Haag.

Deze klacht over IS ( het You Tube filmpje ,Ruben ) werd behandeld door de voorzitter Altena,  ik werd erg gemeen behandeld ,ik heb hierover een klacht ingediend ,ik kreeg een antwoord terug waaruit duidelijk blijkt hoe ondergetekende behandeld werd (uitspraken van de zitting,  en bewijsstukken in mijn bezit, ook beschikbaar)

Heeft ze dan haar beschuldigingen ingetrokken.

Els van Bezouwen en Heer van Beek?

Nu is de vraag zijn beiden leidinggevenden, het eens, heeft dat You Tube filmpje nooit bestaan en word erkent dat het van IS en de verpleegkundigen die naar het filmpje gezocht hebben op de site van Franciscus en zagen dat er een “ filmpje verwijderd “ was en dat ze de woorden zagen “ filmpje verwijderd en zwart vierkantje “

Dat het allemaal leugens zijn .

Of willen de directrice  Els van Bezouwen en de Heer van Beek alleen beweren dat ze het filmpje niet konden ,kunnen vinden maar niet willen erkennen dat het  filmpje nooit heeft bestaan.

Dan zit Franciscus, terdege nog steeds in het beklaagdenbankje.

Als U  beiden erkent dat het You  Tube filmpje ( Ruben ) nooit bestaan heeft dat wil ondergetekende weten , hoe U beiden dat weet, waarom er gelogen is door wie en waarom, werd Ruben er de dupe van.

Is er sprake van racisme?

Wie wisten er van deze leugens af en zwegen erover?

Bovendien wil ondergetekende dan erkent en bevestigd hebben dat het ongegrond zijnde uitspraak in het Hoger Beroep, inzake het You Tube filmpje ( Ruben )  van de voorzitter Altena ,1 december ,2015 de klacht gegrond had moeten verklaren.

Als dat filmpje You  Tube ( Ruben ), op de site “ Franz7Kroll “ bestaan heeft, kan men het terugvinden worden bij de Data-Base van  You  Tube eventueel via de rechter

Peter .R .de Vries ( Franciscus, heeft contact gehad met Peter  R. de Vries ) deed het voor met Chantal  Werkendam ,de Data Base van Face Book.

Wat betreffende de onherstelbare,ongeneeslijk zieke nieren van ondergetekende?

Ui t de laboratorium-uitslagen , terwijl toen ondergetekende behandeld werd en nog steeds word door nierarts dokter van de Ven ,Maasstadziekenhuis, blijkt uit de uitslagen december, 2014 , dat mijn nieren nog maar voor 26 % werkten.

Volgens mijn nierarts dr van de Ven ,word ik nooit meer beter en kan het alleen nog maar achteruit gaan.

Het staat vast dat dit is gekomen door het anti-psychotica, middel Lithium , ondergetekende kwam er pas achter in het jaar 2010 door een voorgenomen donatie van een van zijn ( hij wist niet beter dan dat zijn nieren gezond waren ) , bij professor ,nefroloog, nierspecialist Weimar,  Erasmus ziekenhuis , Rotterdam.

Het staat ook vast ,dat de beschadigingen geconstateerd werden, uit de opgevraagde laboratorium uitslagen , 2005 ,de eerste notities, ook al eerder voor het jaar 2005 , hadden de afwijkende uitslagen te zien moeten zijn geweest, maar deze uitslagen net zoals de uitslag in het jaar 2006, de nierfunctie ontbreken.

Enkele dagen voor het donatie gesprek in 2010 met professor  Weimar riep mijn arts IS mij bij zich pas toen vertelde ze mij voor het eerst dat mijn nieren licht beschadigd waren, goedaardig en ze verzekerde mij dat ondergetekende geen blijvende nierschade zou oplopen, dit heb ik zwart op wit.

Plus vertelde ze en  schreef ze dat bij 200 micromol/l ,Kreatine ,ze zou stoppen met Lithium om nierschade te voorkomen.

Ze loog want nu ben ik onherstelbaar beschadigd.

Ze loog bij het Medisch  Tucht College in den Haag bij de behandeling van deze klacht in het Hoger Beroep.

Alle uitslagen en verweer en dokumenten in mijn en uw bezit.

Ik heb de directie twee CD rom gegeven met de gescande dossiers van beide zaken gekregen van het Medisch  Tucht College in den Haag , tevens heb ik vrijwel alle gegevens rondom deze beiden zaken ook de directie doen toekomen ,op vraag zal ik nog meer bewijzen de directie doen toekomen.

Wie neemt hier verantwoording hierover.

Het is duidelijk dat dit door het anti-psychotica middel , Lithium gekomen is

Uit de opgenomen gesprekken van 17 mei en 5 september 2016 met Els van Bezouwen en I.Siteur , op CD ,in uw bezit ,blijkt duidelijk, zie de gespreksverslagen van Franciscus en  Els van Bezouwen wat de realiteit is.

U kunt de dertien vragen lezen en de antwoorden van  Els van Bezouwen op deze vragen.

Plus u heeft de opsomming van  “Verslag 12 juni 2018 directeur van Beek en Els van Bezouwen “ in uw bezit met verwijzing naar de genummerde 40 pagina’s die ik U gegeven heb.

Uit de uitspraak van het Hoger Beroep inzake de onherstelbare nierbeschadigingen door het anti-psychotica middel Lithium , de zaak 2012-195 in het vooronderzoek 21 mei 2013 ,de klacht is behandeld in het Hoger Beroep ,5 november 2013.

De klacht over het internet filmpje , zaaknummer 2014-029, behandeld in het Hoger Beroep bij het Medisch Tucht College in den Haag , 1 december 2015

Het Medisch  Tucht College de uitspraken zijn echter niet bindend en men is niet verplicht alle verklaringen onder  EDE te verklaren.

U , heer van Beek en de directrice  Els van Bezouwen zeggen dat we in het Heden leven in de realiteit maar als ik met nieuwe overtuigende bewijzen kom wat de schuld van mijn arts IS betreft mijn nieren en het You  Tube filmpje verwijst U beiden terug naar het verleden naar de uitspraken van het Medisch  Tucht College in het Hoger Beroep in beide zaken.

Het ongegrond zijn van beiden klachten.

Maar er zijn vele meerdere bewijzen ,opgenomen gesprekken ( dictafoon)  emails ,de klachtencommissie ,alles wijst op de schuld van IS in beiden klachten

U beiden zegt het een maar beweren steeds iets anders ,U beroept zich steeds op het Medisch  Tucht College in beiden zaken en willen niet kijken en lezen de nieuwe bewijzen,

”  Times are a changing.”

U beiden raken steeds meer verstrikt in uw leugens door blind terug te kijken naar het verleden.

De geschillencommissie kijkt echter wel naar de nieuwe bewijzen

Heeft IS , al haar andere patienten op de precies zelfde manier behandeld als ondergetekende,

Hoe zijn deze, ook haar patienten achter hun eventuele ernstige ,onherstelbare, ongeneeslijke zieke vitale organen gekomen door eventueel de zelfde of andere, anti-psychotica  ,nooit neem ik aan, want IS heeft het ook verzwegen aan ondergetekende, hoeveel patienten zijn er van IS gestorven zonder te weten hoe of wat  ,

Hoeveel patienten lopen op dit moment rond met onherstelbare, ongeneeslijk zieke vitale organen door de toegediende medicijnen door artsen, psychiaters op Delta, Antes met dwang of zonder dwang.

Ik eis een verklaring

Hoe kan Delta, Antes doorgaan met de behandeling van haar patienten als ernstige fouten niet erkent en bevestigd worden.

Ruben had een idool Bob Marley met de song “ Stand up for your  Right “ daarom ga ik door Franciscus heeft een Missie.

Als ik sterf als gevolg van nierfalen dan staat vast dat mijn arts IS ( Ineke Sterrenburg) mij vermoord heeft door het blijven toedienen van haar anti-psychotica middel Lithium terwijl ze wist dat het mijn vitale organen onherstelbaar beschadigde  en dat ze dit opzettelijk verzwegen heeft pas toen ondergetekende in 2010 er toevallig achter kwam  toen vertelde ze mij voor het eerst dat mijn nieren lichtbeschadigd waren goedaardig en ze verzekerde mij dat ik geen blijvende schade zou oplopen ( dit heb ik zwart op wit )de eerste beschadigingen waren al voor 2005 te constateren door de opgevraagde laboratorium uitslagen van de nierfunctie ,het Kreatinegehalte ,door Lithium.

Ik had het recht moeten hebben bij het constateren van de eerste beschadigingen van mijn nieren op een eerlijk gesprek hoe verder en naar de alternatieven te kijken met eventueel in in dit geval professor Zietse nefroloog, nierspecialist erbij

 ( dictafoon ,bevestiging professor Zietse,  Erasmus ziekenhuis ,  Rotterdam ) dit recht heb ik nooit gekregen.

Bovendien loog IS  want in het jaar 2014 ,december werkten mijn nieren nog maar voor 26%( lab.uitslagen in uw en mijn bezit)

Als U Delta, Antes ,directie kijkt naar alle gegevens die U heeft ( mede verkregen door ondergetekende ) kunt U niet om de feiten en bewijzen  onderuit dat IS

( Ineke Sterrenburg ) in beiden klachten schuldig is aan leugens

Dit alles zal aan het licht komen en als Franciscus wat zal blijken niet het enige slachtoffer is ,als U niet ingrijpt bent U mede schuldig ,ik heb nog geduld.

Als U ,directie, Delta, Antes niet erkent en bevestigd dat IS ( Ineke Sterrenburg ) schuldig is aan mijn onherstelbare nierschade en dat ze schuldig is aan het grof misbruiken van een weerlose , zeer ernstig zieke patient op het einde van zijn leven het niet willen erkennen dat hem smerige leugens werden opgedrongen over zijn beste vriend Franciscus.

Racisme en smaad zal Delta ,Antes oa ten laste worden gelegd.

Dan verzoek ik U deze verklaring en alle andere gegevens naar de  Raad van Parnassia toe te sturen nogmaals ik doe eerst deze gang van zaken op advies van de Inspectie van Volksgezondheid ,mevrouw Kloosterman.

Ik hou mij volstrekt aan alle regels.

Met vriendelijke groeten, graag snel antwoord, niet alleen in mijn belang maar in landsbelang.

  • Share post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *